Hírek

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2016/2017. évi munkaterve

Munkaterv - iskola

 

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2016/2017. évi alsós munkaterve

Munkaterv - alsós

 

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2016/2017. évi felsős munkaterve

Munkaterv - felsős

 

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2016/2017. évi gyermek és ifjúságvédelmi munkaterve

Munkaterv - gyermek és ifjúságvédelem

 

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2016/2017. évi diákönkormányzati munkaterve

Munkaterv - diákönkormányzat

A hivatalos gyorsjelentés szerint a magyar iskolákban elvégzett országos kompetenciamérés adatai alapján sem matematikából, sem szövegértésből nem romlott a diákok teljesítménye. Pedig az adatok ennél jóval többet mutatnak: súlyos esélyegyenlőtlenséget. A magasan az átlag felett teljesítő csúcsgimnáziumok mellett ott vannak a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztéséért heroikus küzdelmet folytató falusi iskolák, és azok is, amelyekben kivétel nélkül mindenki a minimumszint alatt teljesít. Van egy világszínvonalú mérésünk, de ennek eredményei egyelőre nem látszanak az oktatáspolitikai döntésekben, mondja az oktatáskutató.

A magyar oktatásról már sok rosszat elmondtunk, de van egy dolog, amiben a világon egyedülállóak vagyunk. Néhány amerikai állam kivételével nincs még egy olyan ország, ahol 2008 óta minden évben felmérik az összes hatodikos, nyolcadikos és tizedikes diák képességeit. Csak összehasonlításul: a PISA-felmérést Magyarországon 200 iskola 5600 15 éves tanulója töltötte ki. A legutóbb 2016 májusában végzett országos kompetenciamérés 4308 iskolában 242 394 (!) diák részvételével készült. Ennek eredményei jelentek meg a múlt héten az Oktatási Hivatal honlapján.

Nem szükségszerű azonban, hogy a kistelepülések iskolái ennyire le legyenek maradva. A Nyíregyházához közeli apagyi iskola nyolcadikosainak matematikaeredményei például rendszeresen elérik az országos átlagot. Itt a minimumszintet el nem érő diákok aránya csak 4,8 százalék.

Nyolcadikosok matematikai eredményei az országos átlaghoz képest az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskolában 

Forrás: Oktatási Hivatal

Nem érdemes trükközni

Nahalka István szerint a kisebb iskolákban általában az osztálylétszámok is alacsonyabbak. Ezekben az intézményekben ezért gyakran esetleges, hogy milyen tanulócsoport alakul ki, ami az eredmények ingadozásában is megmutatkozik. Az ugráló eredményeket nézve az sem zárható ki, hogy az iskolák trükköznek a tesztek kitöltésekor, hogy saját eredményeiket javítsák. Ebben szerepet játszhat az a félelem is, hogy a rossz eredmények láttán a fenntartó beavatkozik az iskola életébe.  Nahalka  István szerint ezt nagyon rosszul teszik az intézmények, hiszen a felmérés talán legfontosabb célja épp az, hogy tükröt tartson az iskoláknak: megmutassa, milyen területen kell javítani a pedagógiai munkát.

Az oktatáskutató szerint a kompetenciamérések nagy előnye, hogy azt is meg tudják mutatni, melyik iskola tud igazán hatásos fejlesztő munkát végezni rosszabb szociokulturális hátterű gyerekekkel. A tesztekkel párhuzamosan ugyanis a diákok önkéntes alapon olyan anonim adatlapot is kitölthetnek, amely a családi hátterükre utal. Az ebből képzett családi háttér index és az abszolút eredmények összevetésével egész más rangsor jön létre. Ez sokkal többet mutat az iskolában folyó pedagógiai munka eredményességéről. Miután visszamenőleg megnézhetők az osztályok és gyerekek korábbi eredményei is, a fejlődésükről és képet alkothatunk. Ezt a munkát mutatja a legutóbbi grafikonon szereplő apagyi iskola példája: a diákok eredménye itt matematikából szignifikánsan jobb, mint ami a gyerekek családi háttere alapján átlagosan várható lenne. Nem véletlen, hogy az iskola tavaly a harmadik helyen szerepelt a pedagógiai hozzáadott érték alapján képzett rangsorban.

forrás: index.hu

24
Feb
08:57

Értesítem a kedves szülőket, hogy a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztatást az egyházak részéről

 1. 03. 06-án 17 órától tartjuk az általános iskola 1. számú tantermében.

Kérjük a szülők (leendő 1. osztályosok és minden érdeklődő) megjelenését.

17 órától folyamatosan a Görög, Református és Római katolikus egyházak, 18 órától a Hit gyülekezet részéről tartanak tájékoztatást.

Minden érintett szülő megjelenésére számítunk!

 

Apagy, 2017. február 22.

 Iskolavezetés

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

1 fő matematika-technika-informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.08.22.-2017.07.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4553 Apagy, Béke út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben heti bontásban 11 óra matematika, 4 óra technika, 5 óra informatika tantárgyak oktatása, 3 óra tanulószobai feladatok ellátása és a munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, vagy egyetem, matematika-informatika-technika szakos tanári végzettség,
 •         magyar állampolgárság
 •         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt
 •         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajz
 •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 •         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benga András intézményvezető nyújt, a 06-42-548-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/3129-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő matematika-technika-informatika szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         kozigallas.gov.hu.hu - 2016. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, postai úton, 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerület címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT – Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 1 fő matematika-technika-informatika szakos tanár munkakörre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

általános intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.10.01-2021.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4553 Apagy, Béke út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettesi teendőinek ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Közreműködik az intézmény pedagógiai, oktató-nevelő tevékenységének szakszerű és törvényes működtetésében, a takarékos gazdálkodásban és a döntéshozatal végrehajtásában. Feladata mindazon területekre kiterjed, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és tanítói,/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
 •         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
 •         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt
 •         megbizást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 •         cselekvőképesség
 •         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 •         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
 •         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 •         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás vagy bűntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 •         szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benga András intézményvezető nyújt, a 06-42-548-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/1078/2016 , valamint a munkakör megnevezését: általános intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt. A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         kozigallas.gov.hu - 2016. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, 4 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerület címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT" - Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola általános intézményvezető-helyettesi beosztásra".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A 2016/2017-es tanévben a hit- és erkölcstan tantárgy oktatásának megszervezését vállaló egyházi jogi személyek és egyben intézményünkben az illetékes képviselők:

 

A római katolikus egyház részéről: Zubály Lajos plébános, 4552 Napkor, Kossuth u. 30.

A görög katolikus egyház részéről: Buda Attila esperes-parochus, 4553 Apagy, Kossuth u. 40.

A református egyház részéről: Kozma Mihályné református lelkész, 4553 Apagy, Kossuth u. 114.

 

Apagy, 2016. március 16.

 

            Benga András                                                                        Siklódi Lászlóné

            igazgató                                                                                 igazgatóhelyettes

11
Dec
20:10

                           

Az iskola bemutatása

  

„Fény vagy Te is; lobogj hát!

Melegíts és égess!

Hinned kell, hogy a világ

Teveled is ékes.”

                                                                         Tóth Árpád

 

Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusai minden erőnkkel és tudásunkkal arra törekszünk, hogy tanítási óráinkon és szakköreinken, iskolai és iskolán kívüli tevékenységeinkben megteremtsük a tanulóink testi-lelki-szellemi fejlődésének egyensúlyát.

Fontosnak tartjuk, hogy megőrizzük értékeinket, ápoljuk meglévő hagyományainkat, újakat teremtsünk, segítsük a gyerekeket az új iránti fogékonyságra.

Az iskola dolgozóinak célja:

 • tanulóink tanítási órákon, szakkörökön, iskolai és iskolán kívüli tevékenységeiken megfelelő sikerszerzési lehetőségeket kapjanak,
 • minden iskolai és iskolán kívüli tevékenységünket a gyermek sokoldalú fejlesztésének rendelünk alá.

 Nevelőtestületünk vállalja, hogy a korszerű ismeretek átadása érdekében folyamatosan képzi magát.

A közoktatásban dolgozó valamennyi munkatársunk vállalja, hogy önmaga sokoldalú fejlesztésével hozzájárul céljaink megvalósításához, melyhez számítunk a szülők aktív együttműködésére is.

Intézményünk Apagy községben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától keletre 16 km-re található. Iskolánk a település központjában szép, rendezett környezetben helyezkedik el. Minden évfolyamon egy osztályt indítunk, nem rendelkezünk speciális tagozattal. A nyolc tanulócsoport mellett még indítunk két napközis csoportot, illetve egy tanulószobai csoportot. Tanulólétszámunk az utóbbi években emelkedett, 170 és 190 fő között váltakozik. A bejáró tanulók öt településről érkeznek hozzánk, ami örömmel tölt el bennünket, hiszen a szülők szívesen választják iskolánkat.

A tanulóink összetételében a fiúk-lányok aránya nagyjából azonos. Viszonylag kevés a hátrányos helyzetű és még kevesebb a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.

Tantestületünk 13 pedagógusból áll, mindannyian lelkiismeretesek, többségük tapasztalt, munkáját örömmel végző szakember.

A pedagógusok két munkaközösséget alkotnak, van egy alsós és egy felsős munkaközösség. A szakos ellátottság az utóbbi években 100 %-os volt.

 Intézményünkben két alapfokú művészeti iskola van jelen. Az egyik a Vivaldi Alapfokú Művészeti Iskola, ahol hangszeres oktatást vehetnek igénybe tanulóink. A másik a T-Dance tánciskola, ahol társastáncoktatásban vehetnek részt az alsós tagozatos tanulók.

Az intézményünk jól együttműködik az autonóm közösségeivel. Ezek a közösségek a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, az intézményi tanács és a szakszervezet. Építő együttműködéssel segítik az intézmény munkáját.

 Az intézmény tárgyi feltételei

 2005 és 2010 között több lépcsőben, de szinte egy teljes modernizáció történt. Megtörtént a nyílászárók és burkolatok cseréje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, villamoshálózat felújítása, teljes akadálymentesítés, új székek és padok beszerzése, internethálózat kiépítése, IKT eszközök telepítése, napelemes rendszer telepítése. Mindezek következtében elmondhatjuk, hogy nagymértékben javultak a nevelő-oktató munka tárgyi feltételei. Természetesen az informatikai eszközök gyorsan elavulnak, így most ezek fejlesztésére van nagy szükségünk. Iskolánk bekerült a Digitális Nemzetfejlesztési Programba, melynek révén rövidesen nagy előrelépés várható ezen a területen.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk az állagmegóvásra, hogy az épület és berendezései minél tovább szolgálhassák az idejáró tanulókat.

Intézményünk 2012. december 31-ig többcélú intézményként működött (bölcsőde, óvoda, iskola) önkormányzati fenntartásban.

2013. január 1-től megszűnt a többcélú intézmény és az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola fenntartója és működtetője is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett.

Továbbtanulási mutatók

 Az utóbbi tanévekben mindig 100 %-os volt a továbbtanulási mutató. Örömünkre szolgált, hogy a megye „elit” középiskoláiba is be tudtak kerülni a legjobb tanulóink. Az iskolatípusok között sokáig a gimnáziumok vezettek, de az arány kezd megváltozni a szakközép- és szakiskolák irányába. Tanulóink kellő alapot szerezhetnek ahhoz, hogy megállják helyüket a középfokon. A gimnáziumokban megtartják eredményeiket, a szakiskolások pedig még jobb átlagot produkálnak.

 

A 2015/2016-os tanévben az intézményünk pedagógusai:

Benga András - igazgató – biológia-földrajz

Siklódi Lászlóné - igazgatóhelyettes – tanító

Benga Andrásné - német-történelem

Bíróné Repelik Edit - tanító – alsós munkaközösség vezető

Juhász Mihályné - tanító

Kulcsárné Balázsi Erika - matematika – felsős munkaközösség vezető

Kun Zoltánné - tanító

Németh Attila - testnevelés

Palkó Rita - rajz-biológia

Siposné Balogh Anna - földrajz-testnevelés – diákönkormányzat vezető

Szabó Anita - tanító

Szathmári Tibor - matematika-technika

Tolnai Anita - magyar-történelem

  

Technikai dolgozók:

  

Tisza Károlyné - iskolatitkár

Siklódi Attila - rendszergazda

Hegedüs Zoltán - karbantartó

Baranyai Istvánné - takarítónő

Szlávik Jánosné - takarítónő

   

Elérhetőségeink:

 Cím:

 Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

4553, Apagy, Béke u. 2.

 Telefon:

 42/548-010; 42/548-011.

 E-mail:

 zriiskapagy@gmail.com

 Facebook:  

https://www.facebook.com/altalanosiskola.zrinyiilona.3?fref=ts

 

Honlap:

www.apagyiiskola.hu

  

Apagy, 2015. december 7.

  

 

 

Benga András                                     Siklódi Lászlóné

                 igazgató                                          igazgatóhelyettes            

 

Copyright