Hírek

2024. május 31-én tartotta a Nyíregyházi Tankerületi Központ a pedagógusnapi megemlékezést. Kiemelkedő munkája elismeréseként Az Év Tehetséggondozó Pedagógusának járó oklevélben részesült Juhász Mihályné. Szívből gratulálunk!


2023. május 26-án tartotta a fenntartó, Nyíregyházi Tankerületi Központ pedagógusnapi megemlékezését a Vikár Sándor Zeneiskola- Alapfokú Művészeti Iskolában. A gyerekek ünnepi műsora és a virág mellett kiemelkedő munkája elismeréseként oklevélben részesült: Kun Zoltánné. Elért eredményeikhez szívből gratulálnunk, a továbbiakhoz pedig jó egészséget kívánunk!

09
Nov
14:12

A Belügyminiszter 2022. október 3-án pályázatot hirdetett az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola intézményvezetői beosztására. A kiírásra egy pályázat érkezett Biróné Repelik Edit részéről. A vezetői programját közérdekből ezúttal a honlapon nyilvánossá tesszük. A pályázat elbírálásának határideje 2023. január 16.

A vezetői program letölthető itt.

A feladatsor mindkét osztályban két részből állt: olvasott és hallott szöveg értéséből, amelyek egyaránt 3-3 feladatot tartalmaztak. A feladatok nehézségi foka folyamatosan emelkedett. Típusfeladatok voltak: képekhez szöveg hozzárendelése, kérdésekre megfelelő válasz megtalálása, hosszabb, autentikus szöveg alapján tesztsor megoldása. A hallott szövegekről meg kellett állapítani, hogy hol játszódnak, milyen témája van a különböző híreknek, ill. melyik állítás helyes a hallottak alapján. A rendelkezésre álló idő elegendő volt, a feladatok megfelelőek voltak az adott osztály nyelvi szintjének. A mérésre folyamatosan készültek a diákok, a feladattípusok nem voltak ismeretlenek. Nem a nyelvtani ismereteik felmérése volt a cél, hanem a globális megértés, amely az eddig elsajátított szókincsre támaszkodott.

A 6. évfolyamon 6 fő egyformán teljesített az olvasott és a hallott szöveg értelmezése terén, 6 fő 1-2 ponttal többet szerzett a hallott szöveg feladatainál, 6 fő az olvasott esetében,5 főnél jelentősebb az eltérés mindkét irányban.

A 8. osztály esetében egészen más a teljesítmény. 1 fő nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményt, a többieknél a hallott szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása szignifikánsan jobb volt. Harmaduk 5-9 ponttal, harmaduk pedig 10-13 ponttal szerzett többet.

  1. osztály

23 fő vett részt a mérésben.

Eredmények:

1 fő  93%

1 fő 90%

2 fő 86%

1 fő 80%

3  fő   60 %- 76%

8 fő   50%-56%

6 fő    30%-46%

1 fő    20% -os teljesítményt nyújtott.

  1. osztály

22 fő vett részt a mérésben.

 Eredmények:

1 fő  95%

2 fő  82%

8 fő   65 % -70%

8 fő   50%-57%

2 fő  42%-47%

1 fő   30%-os teljesítményt nyújtott.

28
Apr
11:33
Magyar Görögkatolikus Egyház
Telefon: 30/740-1664
Egyházközösség telefonszáma: 42/248-010
 
Magyar Katolikus Egyház
Facebook: Napkori és Apagyi Római Katolikus Egyházközség
 
Magyarországi Református Egyház
Bakó László, lelkipásztor
Telefon: 30/846-6518
A Magyarországi Református Egyház további tájékoztatója a református hittan oktatásról elérhető itt.
 
Nyíregyházi Zsidó Hitközség
Cím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6.
Telefon: 20/444-9814
E-mail: nyirzsido@gmail.com
MAZSIHISZ
Cím: 1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon: 413-55-78 (Irodai közvetlen)
E-mail: oktatas@mazsihisz.hu
A MAZSIHISZ további tájékoztatója a Zsidó hit és erkölcstan tantárgyról elérhető itt.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben és telefonon, vagy az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén szükséges a lakcímkártya feltöltése, a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 

A jelentkezések személyes benyújtására 2021. április 15-én 8–18 óráig, április 16-án  8-16 óráig van lehetőség.

A szülő/gondviselő ezen szándékát kérjük előtte e-mailben (zriiskapagy@gmail.com) vagy telefonon (06-42/248-510) jelezni szíveskedjen a szükséges óvintézkedés megszervezése, időpont egyeztetése végett.

Felelős: Bíróné Repelik Edit intézményvezető-helyettes tel.: 06-70/7718670

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Nyíregyházi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Iskolavezetés

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat.

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata rendkívüli módon szabályozza:

 

A beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16.

Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.  

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2021/2022. tanév első napján kerül sor.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. 

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2021. április 15-én 8–18 óráig, április 16-án  8-16 óráig van lehetőség.

A szülő/gondviselő ezen szándékát kérjük előtte e-mailben (zriiskapagy@gmail.com) vagy telefonon (06-42/248-510) jelezni szíveskedjen a szükséges óvintézkedés megszervezése, időpont egyeztetése végett. 

Kérjük e-mailben jelezni továbbá, hogy igényli-e a gyermek részére az iskolánk egyensálját/nyakkendőjét! (Ára: 1500 Ft)

 

Apagy, 2021. 03. 22.

Köszönettel: Iskolavezetés

08
Mar
10:05

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere visszamondta  a III. 05-i rendelet 6. pontját, ami arról szólt, hogy az óvodák, iskolák nem szervezhetnek tanuló felügyeletet.

A III. 06-án  módosított rendeletet,  lehetővé teszi, hogy rendkívüli esetben pl. egészségügyi dolgozók, rendvédelmi dolgozók stb. igénybe vegyék a tanulói felügyeletet.

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy csak a legszükségesebb esetben éljenek ezzel a lehetőséggel.

Esetleges igényüket a mai nap folyamán , azaz 2021. III. 08-án 14:00 óráig jelezzék az iskola e-mail címére (zriiskapagy@freemail.hu vagy zriiskapagy@gmail.com) .

Kérjük jelöljék meg azt is, hogy az adott napon mettől – meddig tartanak igényt a felügyeletre. ( 8:00 – 16:00 közötti időtartamban)

A maszk nélkül érkező gyerekeket nem tudjuk fogadni az intézményben. Hazaküldésre kerülnek!

Az EMMI rendelet:

A 18/2021. (III.06.) EMMI határozat visszavonta a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5.) EMMI határozat 6. pontját.
Ennek illetve Prof. Dr. Kásler Miklós 2021. március 06-i, „Gyermekfelügyelet az óvodában és általános iskolában” tárgyú levelében foglaltaknak megfelelően kérem, hogy a gyermekfelügyelet lehetőségéről legyenek szívesek tájékoztatni a szülőket, illetve kérem, hogy az igények felmérése során ösztönözzék a szülőket arra, hogy a gyermekfelügyeletet valóban csak a legszükségesebb esetekben – különösen munkavégzés vagy védekezésben való részvétel miatt – vegyék igénybe.

Apagy, 2021. 03.08

Iskolavezetés

05
Mar
10:28

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

A már több mint egy éve tartó koronavírus–járvány erősödése  miatt az Operatív törzs, és az Oktatási Hivatal március 08-tól  -  április 07-ig  zárja az iskolákat.

Ez idő alatt újra átállunk a digitális oktatásra. Kérünk mindenkit, hogy fegyelmezetten vegyen részt a feladatok megoldásában.

A gyermekétkeztetés (elvitel formájában) nem szünetel, de kérelmezni kell  az élelmezésvezetőnél. A szülő is igényelhet vendég-ebédet.

A jelentési kötelezettség az elkövetkező hónapban is fennáll. Tehát, ha szülő, gyermek covidos lenne, vagy hatósági karanténba kerül, haladéktalanul tudassák az iskolavezetéssel!

Kérjük a szülőket, hogy az elérhetőségeinken (zriiskapagy@freemail.hu és zriiskapagy@gmail.com) jelezzék ha problémájuk, kérésük, kérdésük lenne!

Köszönjük eddigi megértésüket, hozzáállásukat, együttműködésüket!

Jó egészséget kívánunk mindenkinek! Vigyázzon mindenki magára és egymásra!

Bízunk benne, hogy április 07-én visszatérünk a normális iskolai élethez!

Apagy, 2021. 03. 05.

Iskolavezetés

Nemzetközi stratégiai partnerség, melyet az Európai Unió támogat

A 2019/20-as tanévvel véget ért a projektünk. Szeptember végén nemzetközi projekttalálkozóra került sor az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskolában a négy partnerország képviselőinek részvételével. Izgalmas volt ez a hét, tele a témához kapcsolódó programokkal. Az iskolában folyó munka megismerése után fogadta a csoportot a Polgármester Úr is, majd látogatást tettünk a különböző termelői portákon. Lukács Zoltánné, Maczali János és Somogyi Ferenc bemutatta a virágtermesztés, dohány- és almatermesztés titkait – a vendégek nagy örömére. A Nyíregyházi Élményközpontban tett látogatásuk során tanulmányozták a természettudományos tantárgyak modern oktatását. A Jósa András Múzeum éppen A Szinyei kiállítást kínálta, ami szintén lenyűgöző volt. Kirándulásaink során Tokajban az interaktív Borászati Múzeumot és a szőlőültetvényeket ejtettük útba. Mindkettő nagyon tanulságos volt. Budapestet is megmutattuk vendégeinknek. A Fűvészkertben és a Parlamentben tett látogatás is nagyszerű élmény volt mindnyájuknak. A parlamenti látogatást Magyar Sándor- régi kedves tanítványunk -–segítségével bonyolítottuk le. Ezúton is köszönünk minden támogatást! Természetesen a projekt utolsó évének megtervezése is nagyon fontos szerepet játszott a hét folyamán.

Sajnos a pandémiás helyzet miatt a nálunk megrendezendő rövidtávú diákcsere nem valósulhatott meg, pedig a tervezési, szervezési feladatokkal már elkészültünk. Sok apagyi család szívesen látott volna vendégül cseh, szlovák, román ill. lengyel gyerekeket. Elmaradt a projektzáró rendezvény Csehországban is. Mindez közös megegyezés eredménye volt, a feladatokkal már túlnyomórészt készen voltunk.  A kollégákkal telefonon, e-mail-ben, facebook-on tartottuk a kapcsolatot ill. osztottuk meg saját produktumunkat. Ilyenek voltak a növénygyűjtemény, a minikert folyamatos gondozása, digitális tananyagok ill a diákfotókból készült kiállítás.  A nyár folyamán három kirándulást is szerveztünk a tanulóknak az Erasmus+ pénzügyi támogatásából. Szinte minden tanuló részesült ebben. Voltunk Lillafüreden, Diósgyőrben,A Debreceni Botanikus kertben és a Kerekerdő élményparkban, valamint Szatmári körúton. A projektzáró rendezvényt Tokaji kirándulással kötöttük össze. Jutalmul édességet kaphattak az osztályok és vásároltunk még a minikert (ami zömmel gyógynövényekkel van beültetve) fenntartásához több eszközt is.

A záróbeszámoló elkészült, most a nyilvánosság számára történő megosztás zajlik. Ez volt a 3. projektünk az Európai Unió és a Tempus Közalapítvány támogatásával. Köszönjük a nagyszerű lehetőséget.

 

 

Feladatok:

Domino

Természeti kincseink

Rejtvény

 

 Diákfotók a mobilitásokon:

 

Jutalmazás:

 

Kiállítások:

 

 Kirándulások 2020:

 

 Minikert:

Nemzetközi projekttalálkozó Apagyon:

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Bővebben
Copyright