11
Dec
19:10

Intézményvezetői köszöntő

Mottónk: „Csak boldog emberből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország” 

 

                                                                                                              Kodály Zoltán

  

Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit iskolánk megújult honlapján. Azt szeretnénk, hogy minden érdeklődő naprakész információval  rendelkezzen intézményünkről. Rálátása legyen oktató-nevelő munkánkra, szabadidős tevékenységünkre, osztozzon elért sikereinkben.

Valljuk, s nap mint nap tettekkel is bizonyítjuk:

Célunk a Pedagógiai Programunk alapján olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol diák, szülő, pedagógus és dolgozó egyaránt jól érzi magát. Egymást segítve és támogatva formáljuk a felnövekvő nemzedéket, fejlesztjük azokat a kompetenciákat, készségeket és képességeket, amelyek segítségével el tudnak igazodni ebben a gyorsan változó világban. A kollégákra jellemző az innovatív gondolkodásmód, nyitottak vagyunk az újra, miközben hagyományokat teremtünk, s őrizzük a régieket.

A hozzánk járó gyermekek szüleivel szorosan együttműködve szeretnénk kialakítani gyermekeinkben azokat az értékeket, amelyeket modern világunkban is fontosnak tartunk: önzetlenség, empátia, a másik ember tisztelete, a „másság” feltétel nélküli elfogadása.

Kérem az érdeklődőt, nézegesse a honlapon megjelenő információkat, s találkozzunk személyesen is programjainkon.

   

    Biróné Repelik Edit

           intézményvezető

 

 Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola bemutatása

 

Az intézmény Nyíregyházától, a megyeszékhelytől kb. 17 km-re található. A településen egy általános iskola és egy óvoda működik, a lakosok száma körölbelül 2500 fő.
Köznevelési alapfeladatai: általános iskolai nevelés – oktatás alsó, felső tagozaton.

Ennek alapján a 2022/2023-as tanévben tanulócsoportunk száma 8. 3 napközis csoport és 1 tanulószoba áll a gyermekek rendelkezésére. Minden évfolyamon 1-1 osztály működik. Jelenleg 166 diák – 79 alsós és 87 felsős- éli iskolai életét egy szép épületben, és az azt körülvevő filagóriákkal és egy vadonatúj játszótérrel felszerelt udvaron. Ez a benzingőztől mentes, friss levegőjű  tér helyet ad a szabadtéri testnevelés óráknak, játék- és sportfoglalkozásoknak, községi és iskolai rendezvényeknek.

A tanulók felügyeletéről 7 óra és 18 óra között gondoskodunk.

Zrínyi Ilona nemesasszony és hősnő nevét 1977-ben vette fel az iskola. Profil a természet- és környezetvédelem és a környezetkultúra, tánc.
A tanulók mind a nyolc évfolyamon délelőtti –délutáni oktatási formában tanulhatnak. Az osztályokban a tanórákon lehetőség nyílik a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, a különböző  települési, városi és megyei versenyekre való felkészítésre, a kompetenciák fejlesztésére is. Az német nyelv tanítása 4. évfolyamon heti két órában, az 5. évfolyamtól három órában történik. 7-8. évfolyamon csoportbontásban a matematikával. Így jóval nagyobb ismeretet tudunk átadni tanulóinknak. Harmadik osztálytól az informatikai képzést is biztosítjuk a tanulók számára. A testnevelés tantárgyat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mindennapos testnevelés tanmenete alapján tanítjuk. A gyermekek nagy mozgásigényének kielégítésére rendelkezésre áll az iskola tornaterme, és az udvaron található kispálya, ami lehetővé teszi, hogy az órákat minél változatosabbá, élvezetesebbé, játékosabbá tegyék a testnevelést tanító pedagógusok. A szertár bővítése érdekében folyamatosan sportpályázatokra nevezz be az iskola. Nevelőtestületünk jelenleg 14 főből áll. A nők-férfiak aránya 12:2. Egy alsós munkaközösség, és egy felsős munkacsoport működik az intézményben.
A színvonalas oktató-és nevelő munkát nagyban segítik az interaktív táblák, panelek. A számítástechnika szaktanterem szintén rendelkezik interaktív panellel, különféle oktatástechnikai eszközökkel, tanulói számítógépekkel és számtalan oktatóprogrammal, melyeket a tanulók szívesen használnak.
Intézményünkben több lehetőséget is adunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A  tánc, a foci, a hangszeres oktatás, a tehetséggondozások lehetőséget kínálnak diákjainknak ismereteik bővítésére, az országos és települési jelenléti és levelezős versenyek bekapcsolódásába, kreativitásuk és kommunikációs képességeik fejlesztésére.
„Ép testben ép lélek.” A tömegsport, a labdarúgó foglalkozások e népi bölcsesség megvalósulását segítik. Itt említjük meg a tánctanulást is, ahol a népi- és társastánc lépéseinek elsajátítása után a gyerekek szívesen mutatják be tudásukat iskolai, települési , kistérségi rendezvényeken.
A tanuláson kívüli tevékenységeket számos háziversennyel igyekszenek változatossá tenni a munkaközösségek. Évente megrendezik a vers-és mesemondó, a matematika, a környezetismereti , szépíró, helyesírási versenyt,  A háziversenyek kiegészülnek rajzversenyekkel (állatok világnapja, népmese napja) és sportversenyekkel is. A tanulók nagy igyekezettel, nagy örömmel vesznek részt ezeken a rendezvényeken. Minden évben ellátogatnak a Teleház szervezte gyermekelőadásokra. Hagyományőrző rendezvények közül az osztálykarácsonyok , különböző műsorok meghitt órákat szereznek gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Hagyomány hogy kétévente megrendezzük a jótékonysági bált is. A bevételből olyan tárgyakat, eszközöket vásárolunk melyek a tanulók oktatásához nélkülözhetetlenek, emelik az oktatás színvonalát. Az iskola törekszik a külső partnerek kapcsolatával való ápolására . Az intézmény a település közművelődésének a színtere is. Ezáltal bekapcsolódunk a községi programokba . Nemzeti ünnepekről az iskola pedagógusai, tanulói ünnepi műsorral emlékeznek meg.
Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola minden  dolgozója azon munkálkodik, hogy az itt tanuló gyerekek tudása a legmagasabb szintű legyen, és valóban második otthonuknak érezzék az iskolát.
                                                                      

 

A 2022/2023-es tanévben az intézményünk pedagógusai:

 

Bíróné Repelik Edit - igazgató – tanító

Babály Krisztián - igazgatóhelyettes – informatika-rajz

 

Bíró Petronella - tanító

Dr. Csonkáné Gere Tünde - tanító

Dzsida Ágnes - történelem

Hetei Katalin - tanító

Juhász Mihályné - tanító – alsós munkaközösség vezető

Kálmán Anikó - tanító

Kulcsárné Balázsi Erika - matematika – felsős munkaközösség vezető

Ling Enikő Gabriella - tanító

Németh Attila - testnevelés

Oláhné Takács Éva - magyar

Pálné Gönczi Erzsébet - kémia-biológia-környezetvédelem

Szabó Anita - tanító

Szabóné Varga Anikó - német

Dr. Tóthné Koltai Valéria - tanító

 

Áttanítók:

 

Bíró György Tiborné - fizika

Buszlai Éva - földrajz

Polányiné Bencze Ibolya - technika

Veller Ildikó - ének-zene

 

Technikai dolgozók:

  

Pásztor-Tisza Anikó - iskolatitkár

Siklódi Attila - rendszergazda

Hegedüs Zoltán - karbantartó

Hegedüs Zoltánné - takarítónő

Szlávik Jánosné - takarítónő

   

Elérhetőségeink:

 

KRÉTA:

https://klik033559001.e-kreta.hu

 Cím:

 Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

4553, Apagy, Béke u. 2.

 Telefon:

 42/548-010; 42/548-011.

 E-mail:

 zriiskapagy@gmail.com

 Facebook:  

https://www.facebook.com/altalanosiskola.zrinyiilona.3?fref=ts

 

Honlap:

www.apagyiiskola.hu

 

Fenntartó:

Nyíregyházi Tankerületi Központ

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

nyiregyhaza@kk.gov.hu

  

Apagy, 2023. szeptember 19.

  

 

 

Biróné Repelik Edit                                    Babály Krisztián

                     igazgató                                            igazgatóhelyettes           

 

Copyright