2023. május 26-án tartotta a fenntartó, Nyíregyházi Tankerületi Központ pedagógusnapi megemlékezését a Vikár Sándor Zeneiskola- Alapfokú Művészeti Iskolában. A gyerekek ünnepi műsora és a virág mellett kiemelkedő munkája elismeréseként oklevélben részesült: Kun Zoltánné. Elért eredményeikhez szívből gratulálnunk, a továbbiakhoz pedig jó egészséget kívánunk!

A feladatsor mindkét osztályban két részből állt: olvasott és hallott szöveg értéséből, amelyek egyaránt 3-3 feladatot tartalmaztak. A feladatok nehézségi foka folyamatosan emelkedett. Típusfeladatok voltak: képekhez szöveg hozzárendelése, kérdésekre megfelelő válasz megtalálása, hosszabb, autentikus szöveg alapján tesztsor megoldása. A hallott szövegekről meg kellett állapítani, hogy hol játszódnak, milyen témája van a különböző híreknek, ill. melyik állítás helyes a hallottak alapján. A rendelkezésre álló idő elegendő volt, a feladatok megfelelőek voltak az adott osztály nyelvi szintjének. A mérésre folyamatosan készültek a diákok, a feladattípusok nem voltak ismeretlenek. Nem a nyelvtani ismereteik felmérése volt a cél, hanem a globális megértés, amely az eddig elsajátított szókincsre támaszkodott.

A 6. évfolyamon 6 fő egyformán teljesített az olvasott és a hallott szöveg értelmezése terén, 6 fő 1-2 ponttal többet szerzett a hallott szöveg feladatainál, 6 fő az olvasott esetében,5 főnél jelentősebb az eltérés mindkét irányban.

A 8. osztály esetében egészen más a teljesítmény. 1 fő nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményt, a többieknél a hallott szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása szignifikánsan jobb volt. Harmaduk 5-9 ponttal, harmaduk pedig 10-13 ponttal szerzett többet.

  1. osztály

23 fő vett részt a mérésben.

Eredmények:

1 fő  93%

1 fő 90%

2 fő 86%

1 fő 80%

3  fő   60 %- 76%

8 fő   50%-56%

6 fő    30%-46%

1 fő    20% -os teljesítményt nyújtott.

  1. osztály

22 fő vett részt a mérésben.

 Eredmények:

1 fő  95%

2 fő  82%

8 fő   65 % -70%

8 fő   50%-57%

2 fő  42%-47%

1 fő   30%-os teljesítményt nyújtott.

28
Apr
11:33
Magyar Görögkatolikus Egyház
Telefon: 30/740-1664
Egyházközösség telefonszáma: 42/248-010
 
Magyar Katolikus Egyház
Facebook: Napkori és Apagyi Római Katolikus Egyházközség
 
Magyarországi Református Egyház
Bakó László, lelkipásztor
Telefon: 30/846-6518
A Magyarországi Református Egyház további tájékoztatója a református hittan oktatásról elérhető itt.
 
Nyíregyházi Zsidó Hitközség
Cím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6.
Telefon: 20/444-9814
E-mail: nyirzsido@gmail.com
MAZSIHISZ
Cím: 1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon: 413-55-78 (Irodai közvetlen)
E-mail: oktatas@mazsihisz.hu
A MAZSIHISZ további tájékoztatója a Zsidó hit és erkölcstan tantárgyról elérhető itt.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben és telefonon, vagy az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén szükséges a lakcímkártya feltöltése, a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 

A jelentkezések személyes benyújtására 2021. április 15-én 8–18 óráig, április 16-án  8-16 óráig van lehetőség.

A szülő/gondviselő ezen szándékát kérjük előtte e-mailben (zriiskapagy@gmail.com) vagy telefonon (06-42/248-510) jelezni szíveskedjen a szükséges óvintézkedés megszervezése, időpont egyeztetése végett.

Felelős: Bíróné Repelik Edit intézményvezető-helyettes tel.: 06-70/7718670

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Nyíregyházi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Iskolavezetés

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat.

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata rendkívüli módon szabályozza:

 

A beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16.

Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.  

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2021/2022. tanév első napján kerül sor.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. 

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2021. április 15-én 8–18 óráig, április 16-án  8-16 óráig van lehetőség.

A szülő/gondviselő ezen szándékát kérjük előtte e-mailben (zriiskapagy@gmail.com) vagy telefonon (06-42/248-510) jelezni szíveskedjen a szükséges óvintézkedés megszervezése, időpont egyeztetése végett. 

Kérjük e-mailben jelezni továbbá, hogy igényli-e a gyermek részére az iskolánk egyensálját/nyakkendőjét! (Ára: 1500 Ft)

 

Apagy, 2021. 03. 22.

Köszönettel: Iskolavezetés

08
Mar
10:05

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere visszamondta  a III. 05-i rendelet 6. pontját, ami arról szólt, hogy az óvodák, iskolák nem szervezhetnek tanuló felügyeletet.

A III. 06-án  módosított rendeletet,  lehetővé teszi, hogy rendkívüli esetben pl. egészségügyi dolgozók, rendvédelmi dolgozók stb. igénybe vegyék a tanulói felügyeletet.

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy csak a legszükségesebb esetben éljenek ezzel a lehetőséggel.

Esetleges igényüket a mai nap folyamán , azaz 2021. III. 08-án 14:00 óráig jelezzék az iskola e-mail címére (zriiskapagy@freemail.hu vagy zriiskapagy@gmail.com) .

Kérjük jelöljék meg azt is, hogy az adott napon mettől – meddig tartanak igényt a felügyeletre. ( 8:00 – 16:00 közötti időtartamban)

A maszk nélkül érkező gyerekeket nem tudjuk fogadni az intézményben. Hazaküldésre kerülnek!

Az EMMI rendelet:

A 18/2021. (III.06.) EMMI határozat visszavonta a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5.) EMMI határozat 6. pontját.
Ennek illetve Prof. Dr. Kásler Miklós 2021. március 06-i, „Gyermekfelügyelet az óvodában és általános iskolában” tárgyú levelében foglaltaknak megfelelően kérem, hogy a gyermekfelügyelet lehetőségéről legyenek szívesek tájékoztatni a szülőket, illetve kérem, hogy az igények felmérése során ösztönözzék a szülőket arra, hogy a gyermekfelügyeletet valóban csak a legszükségesebb esetekben – különösen munkavégzés vagy védekezésben való részvétel miatt – vegyék igénybe.

Apagy, 2021. 03.08

Iskolavezetés

05
Mar
10:28

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

A már több mint egy éve tartó koronavírus–járvány erősödése  miatt az Operatív törzs, és az Oktatási Hivatal március 08-tól  -  április 07-ig  zárja az iskolákat.

Ez idő alatt újra átállunk a digitális oktatásra. Kérünk mindenkit, hogy fegyelmezetten vegyen részt a feladatok megoldásában.

A gyermekétkeztetés (elvitel formájában) nem szünetel, de kérelmezni kell  az élelmezésvezetőnél. A szülő is igényelhet vendég-ebédet.

A jelentési kötelezettség az elkövetkező hónapban is fennáll. Tehát, ha szülő, gyermek covidos lenne, vagy hatósági karanténba kerül, haladéktalanul tudassák az iskolavezetéssel!

Kérjük a szülőket, hogy az elérhetőségeinken (zriiskapagy@freemail.hu és zriiskapagy@gmail.com) jelezzék ha problémájuk, kérésük, kérdésük lenne!

Köszönjük eddigi megértésüket, hozzáállásukat, együttműködésüket!

Jó egészséget kívánunk mindenkinek! Vigyázzon mindenki magára és egymásra!

Bízunk benne, hogy április 07-én visszatérünk a normális iskolai élethez!

Apagy, 2021. 03. 05.

Iskolavezetés

Copyright